DATA

22 września 2022
20 pażdziernika 2022
17 listopada 2022
8 grudnia 2022

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z MRiPS, współautor ustawy o ZFŚS, praktyk, doświadczony wykładowca

CENA

446 zł

ZFŚS 2022  w praktyce po odwołaniu stanu epidemii –  ze szczególnym uwzględnieniem zasad dopłacania z zfśs do wypoczynku pracowników, ich dzieci oraz emerytów oraz udzielania pomocy materialnej 

Interaktywne warsztaty dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych

Odpowiedzi na pytania uczestników na tle ich zakładowej praktyki

Aktualności socjalne w 2022 r.

 • obowiązywanie przepisów antycovidowych dotyczących zfśs po odwołaniu stanu epidemii (art. 15 ge tarczy antykryzysowej),
 • prawne możliwości udzielania pomocy z ZFŚS migrantom z Ukrainy,
 • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów,
 • relacje między wczasami „pod gruszą” a świadczeniem urlopowym, dobór rodzajów i form wypoczynku w prawie zakładowym,
 • pojęcie wypoczynku „ zorganizowanego” a wczasy „pod gruszą”,
 • zasady finansowania i dofinansowywania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w  interpretacjach organów podatkowych,
 • status prawny prawa do korzystania z ZFSS – uprawnienie ustawowe i zakładowe, możliwości nadawania i wyłączenia / ograniczenia ustawowego prawa,
 • prawidłowe naliczenie i rozliczenie odpisu na ZFŚS  z uwzględnieniem obowiązujących w 2022 r. wysokości wskaźników w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
 • regulamin i plan finansowy ZFSS  na 2022r., ustawowe terminy przekazywania przez pracodawców środków pieniężnych na rachunek ZFŚS,
 • – RODO a ZFŚS – zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych na potrzeby działalności socjalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z RODO,
 • zasada zgody lub obowiązku prawnego,
 • klauzule informacyjne,
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych, 
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.

Ustalenie sytuacji socjalnej

 • pojęcie kryteriów socjalnych, 
 • ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwości  dokumentowania oraz weryfikacji danych,
 • 500+, 300+, 1000+, itp. a ZFŚS,
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,
 • status dokumentacji socjalnej z uwzględnieniem obowiązku przeglądu danych socjalnych,
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do różnych form wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, usług kulturalno – oświatowych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów),
 • zarządzanie działalnością socjalną poprzez platformy elektroniczne – wątpliwości prawne i korzyści.

Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji

 1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych z uwzględnieniem regulacji antycovidowych.
 2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
 3. Wczasy „pod gruszą” dla emerytów?
 4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
 5. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

Tworzenie zfśs w 2022 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

 1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
 2. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.
 3. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2022 r.
 4. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
 5. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
 6. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
 7. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
 8. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
 2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
 4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i zakładowego modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów, pracowników – współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
 7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
 8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych (kart przedpłaconych) dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
 12. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs
 13. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

Uprawnienia zakładowych stron działaności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS  

 1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
 2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
 3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS oraz RODO.

Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.