DATA

8 lipca 2021

23 września 2021

15 października 2021

18 listopada 2021

PROWADZĄCY

Współautor ustawy o ZFŚS, praktyk, doświadczony wykładowca

CENA

364 zł

 ZFŚS 2021 w praktyce – z uwzględnieniem zasad dopłacania z zfśs do wypoczynku pracowników, ich dzieci oraz emerytów oraz udzielania pomocy materialnej w warunkach ograniczeń epidemicznych

Interaktywne warsztaty dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych

Odpowiedzi na pytania na tle praktyki zakładowej.

TEMATYKA

AKTUALNOŚCI SOCJALNE: 

 • zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów w warunkach ograniczeń epidemicznych,
 • prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem obowiązujących w 2021 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
 • regulamin i plan finansowy ZFSS na 2021r.
 • RODO A ZFŚS – zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z RODO:
  – zasada zgody lub obowiązku prawnego,
  – klauzule informacyjne,
  – dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
  – przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.
 • ustalanie sytuacji socjalnej:
  – pojęcie kryteriów socjalnych
  – ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i możliwości dokumentowania
  -500+, 300+, 1000+, itp. a ZFŚS.
 • zasady finansowania z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” w warunkach epidemii oraz skutki podatkowe w interpretacjach organów podatkowych,
 • problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach SN w tej sprawie,
 • status dokumentacji socjalnej z uwzględnieniem obowiązku przeglądu danych socjalnych,
 • opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do różnych form wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, usług kulturalno – oświatowych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów),
 • zarządzanie działalnością socjalną poprzez platformy elektroniczne – wątpliwości prawne i korzyści.

Obowiązki socjalne pracodawców

 1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych z uwzględnieniem regulacji antycovidowych.Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych z uwzględnieniem regulacji antycovidowych.
 2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
 3. Wczasy „pod gruszą” dla emerytów?
 4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
 5. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

Tworzenie zfśs w 2021 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

 1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
 2. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.
 3. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2021 r.
 4. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
 5. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
 6. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
 7. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
 8. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS. 
 2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu.
 4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
 7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów. 
 8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych (kart przedpłaconych) dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS. 
 9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych..
 10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
 12. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs.
 13. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

Uprawnienia zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS

 1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
 2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
 3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS oraz RODOJakie wydatki i w jakiej formie można finansować z ZFŚS?

Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.