DATA

14 kwiecień 2023

maj 2023

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z MRiPS, współautor ustawy o ZFŚS, praktyk, doświadczony wykładowca

CENA

486 zł

Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw.  komisji socjalnych

Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej

Odpowiedzi na pytania uczestników na tle ich zakładowej praktykiA

Aktualności socjalne w 2023

 1. Możliwości i zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej.
 2. Prawidłowe wykonanie naliczenia odpisu podstawowego i fakultatywnych zwiększeń zfśs,  ustalenie preliminarza funduszu na 2023 r.(pracodawcy przedsiębiorcy, jednostki budżetowe, oświata, publiczne szkoły wyższe).
 3. Prawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia odpisu – reguły właściwego obliczania przeciętnego zatrudnienia.
 4. Korzystanie przez pracodawców ze szczególnych regulacji antycovidowych w zakresie zfśs.
 5. Wysokość limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych obowiązujących w 2023 r.
 6. Możliwości i zasady udzielania pomocy materialnej/zapomóg z zfśs – rodzaje, skutki podatkowe i składkowe.
 7. Świadczenia związane z wypoczynkiem pracowników i ich dzieci oraz emerytów z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej.
 9. Ustalanie sytuacji socjalnej oraz potwierdzanie, dokumentowanie i weryfikowanie oświadczeń w działalności socjalnej.
 10. Dokonywanie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych – stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.
 11. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów. Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń.
 12. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 13. Status i uprawnienia komisji socjalnych.
 14. Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji.

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Mali pracodawcy – prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej.

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs. Zakres wydatków objętych działalnością socjalną.
 2. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 3. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs?
 4. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
 5. Zasady doboru rodzajów świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 2. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 3. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne.
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs?

Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego. Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania prawidłowego i efektywnego regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin? Jakich zapisów należy unikać.
 3. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 4. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną.

Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – w szczególności w kontekście RODO.

Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 1. Rodzaje niezbędnych danych do ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 2. Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 3. Charakter prawny oświadczenia i inne możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
 4. Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.
 5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.

Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych.

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń socjalnych.

 1. Obowiązujące zwolnienia podatkowe (PIT) w odnieśieniu do świadczeń socjalnych w 2023 r.?
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.