DATA

26 stycznia 2022

18 luty 2022

17 marca 2022

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z MRiPS, współautor ustawy o ZFŚS, praktyk, doświadczony wykładowca

CENA

388 zł

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2022 w PRAKTYCE

 Konsultacje dla praktyków: służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw.  komisji socjalnych

Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej

Aktualności socjalne

 • Wysokość odpisów na zfśs w 2022 r.
 • Wysokość limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych w 2022 r.
 • Prawidłowe wykonanie korekty odpisu podstawowego na zfśs i stanu funduszu w 2021 r..
 • Możliwości i zasady udzielania pomocy przedświątecznej z zfśs. Wątpliwości dotyczące zakresu i wysokości przyznawanych świadczeń przed świętami.
 • Przepisy antycovidowe w działalności socjalnej.
 • Obowiązek dokonania corocznego przeglądu danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej. Zasady przetwarzania danych osobowych – RODO.
 • Udzielanie pomocy materialnej (tzw. zapomóg) z zfśs– rodzaje i zasady – skutki podatkowe  i składkowe.
 • Problem potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej.
 • Najbardziej miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej.
 • Prowadzenie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych.
 • Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów. Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń.
 • Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 • Status i uprawnienia komisji socjalnych.
 • Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji. 

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Mali pracodawcy – prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs.
 2. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 3. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs?
 4. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
 5. Zasady doboru rodzajów świadczeń.

Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia?
 2. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne?
 3. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs?

Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego. Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania „dobrego” regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ?
 3. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 4. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną.

Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – także w kontekście RODO.

Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 1. Rodzaje niezbędnych danych do ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 2. Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 3. Charakter prawny oświadczenia i inne możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
 4. Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.

Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych

 1.  Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych.
 2. Zwolnienia podatkowe (PIT) w 2021 r. i w 2022 r.?
 3. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 4. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 5. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.