DATA

8 grudnia 2022
8 grudnia 2022

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z MRiPS, współautor ustawy o ZFŚS, praktyk, doświadczony wykładowca

CENA

486 zł

Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw.  komisji socjalnych

Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej

Odpowiedzi na pytania uczestników na tle ich zakładowej praktyki

Aktualności socjalne

 1. Możliwości i warunki udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej finansowej i rzeczowej – skutki podatkowe i składkowe.
 2. Możliwości finansowania z zfśs zakładowych spotkań przedświątecznych.
 3. Rozliczanie rocznego odpisu na zfśs – zasady dokonania prawidłowej korekty.
 4. Przewidywana wysokość odpisów na zfśs w 2023 r.- planowanie naliczenia odpisu na 2023 r. – według ustawy o zfśs, dla nauczycieli i w publicznych szkołach wyższych.
 5. Prawne możliwości ograniczania i rezygnacji z tworzenia zfśs. Możliwości podwyższania odpisu.
 6. Obowiązek dokonania corocznego przeglądu danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności socjalnej – zgodnie z zasadą niezbędności i adekwatności.
 7. Możliwości i zasady potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej.
 8. Zasada uznaniowości świadczeń socjalnych.
 9. Najbardziej miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej.
 10. Dopuszczalność stosowania w regulaminie zfśs przesłanek: statusu emeryta i pracownika, wysokości odpisu, stażu pracy, wymiaru czasu pracy, równoległego zatrudnienia, zatrudnienia współmałżonków u jednego pracodawcy – przy uzależnianiu prawa i wysokości świadczeń socjalnych.
 11. Rodzaje i formy wypoczynku finansowanego z zfśs a ustawowe świadczenie urlopowe. Wypoczynek zorganizowany a wczasy pod gruszą.
 12. Zasady przyznawania pomocy materialnej z zfśs – tzw. zapomóg z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 13. Prowadzenie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych.
 14. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów. Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń ze względu na wysokość odpisu i status uprawnionych.
 15. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 16. Organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji.

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Mali pracodawcy – prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej.

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs. Zakres wydatków objętych działalnością socjalną.
 2. Wydatki niepodlegające finansowaniu z zfśs.
 3. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 4. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs?
 5. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
 6. Zasady doboru rodzajów świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 2. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne ?
 3. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs?

Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego. Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania „dobrego” regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ?
 3. preliminarz – ustalanie zasad podziału zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej
 4. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 5. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną.
 6. Staż pracy, wymiar czasu pracy, równoległe zatrudnienie, współmałżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy – stosowanie w regulaminie.

Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – także w kontekście RODO.

Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 1. Rodzaje niezbędnych danych do ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 2. Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 3. Charakter prawny oświadczenia i inne możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
 4. Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.

Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych.

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych.

 1. Zwolnienia podatkowe (PIT) w 2022 r. i w 2023 r.?
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.