DATA

2 luty 2022

28 luty 2022

PROWADZĄCY

Doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie podatków i prawa pracy, prawnik

CENA

378 zł

 TEMATYKA

 1. Zmiany w ramach Polskiego Ładu (wybrane zagadnienia)
  a)    Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku
  b)    Skala podatkowa
  c)    Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej
  d)    Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych
  e)    Przychody z udziału w badaniach i eksperymentach
  f)    Koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
  g)    Odsetki otrzymane w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT
  h)    Przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
  i)    Zmiany w zakresie rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem
  j)    Ulga rehabilitacyjna po nowemu
  k)    Ulga na dziecko po nowemu
  l)    Ulga mieszkaniowa po nowemu

  2. Przychody
  a) Rodzaje przychodów
  – Pieniądze
  – Wartości pieniężne
  – Wartość świadczeń w naturze
  – Wartość innych nieodpłatnych świadczeń
  b) Moment uzyskania przychodów
  – Otrzymanie świadczenia
  – Postawienie świadczenia do dyspozycji
  c) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)

  3. Koszty uzyskania przychodów
  a) Stosunek pracy
  b) Umowy cywilnoprawne
  c) Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych
  d) Zmiana stanowiska Fiskusa w sprawie kosztów autorskich – problemy z naliczaniem kosztów 50%
  e) Samozatrudnienie

  4. Składki ZUS
  a) Stosunek pracy
  b) Umowy cywilnoprawne
  c) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
  d) Jednolita składka ZUS – zasady naliczania i konsekwencje w PIT

  5. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników
  a) Samochody służbowe, a koszty pracodawcy i przychody pracowników
  b) Inne składniki majątku udostępniane pracownikom
  c) Abonamenty medyczne
  d) Imprezy
  e) Szkolenia
  f) Podróże służbowe
  g) Oddelegowanie
  h) Świadczenia BHP
  i) Świadczenia z ZFŚS – nowe wysokości zwolnień podatkowych
  j) Umundurowanie
  k) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
  l) Odszkodowania
  ł) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli
  m) Świadczenia zgłoszone przez uczestników

  6. Zerowy PIT dla młodych
  a) Limit wieku
  b) Rodzaje przychodów objętych zwolnieniem
  c) Limit kwotowy zerowego PIT
  d) Zerowy PIT a składki ZUS
  e) Nabycie i utrata prawa do zwolnienia

  7. Rozliczenia
  a) Rozliczenie zaliczkowe (PIT-4R i PIT-11)
  b) Rozliczenie ryczałtowe (PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R)
  c) Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom

  8. Podatkowe skutki korekt składek ZUS
  a) Nadpłata składek i jej zwrot
  b) Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem
  c) Zapłata składek za podatnika
  d) Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10.00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.