DATA

16/17 stycznia 2023

16/17 stycznia 2023

PROWADZĄCY

Główny Specjalista z Departamentu Prawa Pracy z MRiPS

CENA

895 zł

TEMATYKA

Początek roku 2023 zapowiada się najbardziej intensywnym czasem dla kadrowców, kierowników działów HR, osób zarządzających i właścicieli firm.

To czas rewolucyjnych – oczekiwanych już od kilku miesięcy – zmian do Kodeksu pracy.
Będą one dotyczyły m.in.:

 • nowych rodzajów urlopów i dni wolnych dla wszystkich pracowników,
 • nowych uprawnień rodzicielskich,
 • zupełnie odmiennych regulacji dotyczące umów o pracę na okres próbny i czas określony i rewolucyjne ograniczenia w możliwości ich zawierania,
 • nowych uprawnień dla pracowników w zakresie równego traktowania,
 • nowych uprawnień dla pracodawców w zakresie kontroli pracowników.

Szkolenie będzie poparte licznymi praktycznymi przykładami z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów kadrowych.

DZIEŃ I

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE  Z  ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

1. Wybór podstawy zatrudnienia:

 • umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna,
 • różnice między umowami o prace a umowami cywilnoprawnymi.

2. Rodzaje umów o pracę:

 • jaki rodzaj umowy można zawrzeć zależnie od okoliczności,
 • ograniczenia w zawieraniu umów terminowych,
 • różnice między umowami o pracę.

3. Zawieranie umów o pracę:

 • treść umowy o pracę,
 • dopuszczalne klauzule w umowach o pracę,
 • katalog podstawowych obowiązków związanych z przyjęciem pracownika do pracy.

4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych.

SPOSOBY ZMIANY WARUNKÓW PRACY I PŁACY    

 1. Aneksowanie umów o pracę w ramach porozumień zmieniających.
 2. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.
 3. Polecenie służbowe.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 1. Obowiązki pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników.
 2. Obowiązkowe szkolenia.

REGULAMIN PRACY

 1. Zasady ustalania regulaminu.
 2. Treść regulaminu.
 3. Zasady zmiany regulaminu.

USPRAWIELIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY I ZWOLNIENIA OD PRACY

 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Zwolnienia od pracy.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 1. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę.
 2. Regulamin wynagradzania.
 3. Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia.
 4. Dodatki do wynagrodzenia.
 5. Odprawy.
 6. Wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

DZIEŃ II

CZAS PRACY

 1. Definicja czasu pracy.
 2. Okresy wliczalne i niewliczalne do czasu pracy.
 3. Zasady ustalania harmonogramów czasu pracy:
 • normy czasu pracy,
 • ustalanie wymiaru czasu pracy,
 • wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • systemy czasu pracy,
 • rozkłady czasu pracy,
 • okresy rozliczeniowe,
 • ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych,
 • praca w porze nocnej,
 • dni wolne od pracy,
 • odpoczynek dobowy,
 • odpoczynek tygodniowy,
 • dyżury.
 1. Rozliczanie czasu pracy:
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • rozliczanie pracy w tzw. wolne soboty,
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta,
 • rekompensowanie pracy w porze nocnej,
 • rekompensowanie dyżuru,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej.

URLOPY PRACOWNICZE

 1. Urlopy wypoczynkowe:
 • ustalanie prawa do urlopu,
 • ustalanie wymiaru urlopu – urlop proporcjonalny, urlop dla niepełnoetatowców,
 • zasady planowania i udzielania urlopów.
 1. Urlopy bezpłatne.
 1. Urlopy związane z rodzicielstwem:
 • urlopy macierzyńskie,
 • urlopy ojcowskie,
 • urlopy rodzicielskie,
 • urlopy wychowawcze.

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ  

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę:
 • warunki prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę,
 • konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę
 • pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy,
 • pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem.
 1. Zwolnienie dyscyplinarne:
 • warunki prawidłowego zwolnienia dyscyplinarnego,
 • przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne,
 • konsultacja związkowa
 • pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy,
 • pracownicy chronieni przed zwolnieniem w tym trybie.
 1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności pracownika w pracy:
 • warunki prawidłowego zwolnienia,
 • przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne,
 • konsultacja związkowa,
 • pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy,
 • pracownicy chronieni przed zwolnieniem w tym trybie.
 1. Zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników tryb dokonywania zwolnień grupowych:
 • tryb dokonywania zwolnień indywidualnych,
 • modyfikacja zakresu szczególnej ochrony pracowników przed zwolnieniem z pracy w ramach zwolnień grupowych,
 • modyfikacja zakresu ochrony pracowników przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem,
 • umowy o pracę – w ramach zwolnień indywidualnych,
 • odprawa pieniężna,
 • obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika.
 1. Wystawianie świadectwa pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting. 

2 dniowe szkolenie prowadzone jest w godzinach 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 •  uczestnictwo w 2 dniowym szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.