DATA

16 czerwca 2021

 29 czerwca 2021

PROWADZĄCY

Specjalista ds. legislacji z MRPiPS

CENA

378 zł

TEMATYKA

Obecna praca zdalna oraz telepraca:  

 • definicja telepracy i telepracownika,
 • zasady wprowadzania i wykonywania pracy w formie telepracy (odwołanie telepracy),
 • obowiązki pracodawcy i pracownika w czasie świadczenia pracy w formie telepracy,
 • kontrola wykonywania pracy przez telepracownika,
 • obowiązki związane z bhp przy telepracy,
 • obecna praca zdalna na podstawie ustawy Covidowej – różnice z telepracą,
 • przesłanki polecenia pracy zdalnej oraz sposoby potwierdzania rozpoczęcia pracy zdalnej,
 • czy pracownik może wnosić o pracę zdalną,
 • odwołanie pracy zdalnej,
 • zasady wykonywana pracy zdalnej (zapewnienie narzędzi i materiałów do pracy zdalnej),
 • wątpliwości dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracownika przy pracy zdalnej,
 • ewidencja wykonywanych czynności w pracy zdalnej – prawo czy obowiązek,
 • zasady bhp przy pracy zdalnej – wytyczne CIOP,
 • ochrona danych osobowych w trakcie pracy zdalnej – wytyczne UODO,

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:

 • nowa definicja pracy zdalnej,
 • uzgadnianie wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy (treść zakładowego porozumienia),
 • zasady ustalania pracy zdalnej z pracodawcą (fakultatywny oraz obligatoryjny wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej),
 • możliwość polecania pracy zdalnej przez pracodawcę (zasady i przesłanki),
 • obowiązek informacyjny pracodawcy przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • wiążący wniosek stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej,
 • ochrona pracownika – zakaz wypowiedzenia umowy o pracę,
 • obowiązki pracodawcy przy wykonywaniu pracy zdalnej (m.in. dostarczenia narzędzi; pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną),
 • zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracownika z użyciem prywatnego sprzętu,
 • zasady ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • ustalanie zasad dotyczących kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
 • zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną,
 • prawa pracownika wykonującego pracę zdalną,
 • określenie zasad bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • przekazywanie wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej w przypadku wykonywania pracy zdalnej,
 • „okazjonalna” praca zdalna (szczególne zasady wykonywania pracy zdalnej częściowej),
 • przepisy przejściowe – możliwość wykonywania telepracy jedynie przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
 • data wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy (uzależniona od okresu epidemii).

Dokumentacja pracownicza – wyzwania związane z rozpowszechnieniem pracy zdalnej:  

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – 4 części akt osobowych,
 • kontynuowanie poprzedniej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika,
 • obowiązki informacyjne pracodawcy związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
 • możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów,
 • rozszerzona dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • ewidencja czasu pracy a ewidencja wykonywanych czynności (co zawierają),
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji papierowej lub elektronicznej (odpowiednia temperatura i wilgotność),
 • czy ewidencję wykonywanych czynności sporządzanej w ramach pracy zdalnej można przechowywać w tym samym miejscu co ewidencję czasu pracy,
 • dokumentacja gromadzona w związku z badaniami profilaktycznymi.

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – szczególne znaczenie przy pracy zdalnej:

 • zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (definicja) oraz obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci (prawo czy obowiązek pracodawcy),
 • wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji w różnych postaciach jednocześnie (opinie PIP i MRPiPS),
 • outsourcing usług związany ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej (czy pracodawca może zlecić to firmie zewnętrznej),
 • dokumenty przekazywane przez pracownika, które mogą być obecnie dostarczane elektronicznie i które wymagają potwierdzenia na piśmie,
 • zmiana zasad przekazywania niektórych wniosków w przypadku pracownika pracującego zdalnie.

Wydawanie dokumentacji pracowniczej oraz kopii tej dokumentacji (lub jej części) osobom uprawnionym:

 • sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji oraz sposób jej odbioru przez osoby uprawnione,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionej osoby (co zrobić, jeśli pracownik wielokrotnie występuje o tą samą kopię).

Indywidualne konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.