DATA

20 września 2021

18 października 2021

PROWADZĄCY

Specjalista ds. legislacji z MRPiPS

CENA

378 zł

TEMATYKA

Praca zdalna a telepraca – obecne regulacje (różnice):  

 1. Definicja telepracy i telepracownika.
 2. Zasady wprowadzania i wykonywania pracy w formie telepracy (odwołanie telepracy).
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika w czasie świadczenia pracy w formie telepracy.
 4. Kontrola wykonywania pracy przez telepracownika.
 5. Obowiązki związane z bhp przy telepracy.
 6. Praca zdalna – różnice z telepracą.
 7. Przesłanki polecenia pracy zdalnej oraz sposoby potwierdzania rozpoczęcia pracy zdalnej.
 8. Czy pracownik może wnosić o pracę zdalną.
 9. Odwołanie pracy zdalnej.
 10. Zasady wykonywana pracy zdalnej (zapewnienie narzędzi i materiałów do pracy zdalnej).
 11. Wątpliwości dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracownika przy pracy zdalnej.
 12. Ewidencja wykonywanych czynności w pracy zdalnej – prawo czy obowiązek.
 13. Zasady bhp przy pracy zdalnej – wytyczne CIOP.
 14. Ochrona danych osobowych w trakcie pracy zdalnej – wytyczne UODO.

 Nowa praca zdalna – nadchodzące zmiany Kodeksu pracy:

 1. Definicja pracy zdalnej.
 2. Zasady uzgadniania pracy zdalnej.
 3. Praca zdalna na polecenie pracodawcy (kiedy będzie dopuszczalna).
 4. Określanie zasad pracy zdalnej w aktach wewnętrznych pracodawcy.
 5. Informacja przekazywana pracownikowi wykonującemu pracę zdalną.
 6. Wiążący wniosek strony o wycofanie z pracy zdalnej.
 7. Obowiązki pracodawcy w przypadku wykonywania pracy zdalnej przez pracownika (dostarczenie sprzętu, pokrycie ustawowych kosztów związanych z pracą zdalną oraz kosztów zawartych w aktach wewnętrznych pracodawcy, zapewnienie szkoleń).
 8. Ekwiwalent za wykorzystywanie prywatnego sprzętu przez pracownika.
 9. Możliwość zastąpienia obowiązku pokrycia kosztów lub wypłaty ekwiwalentu – ryczałtem.
 10. Zasady przetwarzania danych osobowych w pracy zdalnej.
 11. Zasady przeprowadzania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną.
 12. Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalnie.
 13. Obowiązek zapewnienia dostępu do zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.
 14. Bhp w pracy zdalnej.
 15. Możliwość składania wszystkich wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej.
 16. Okazjonalna praca zdalna – zasady jej stosowania.
 17. Przepisy przejściowe – do kiedy będzie mogła być stosowana uchylona telepraca.
 18. Wątpliwości związane z datą wejścia w życie przepisów nowej ustawy.

 Dokumentacja pracownicza w dobie pracy zdalnej:  

 1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – 4 części akt osobowych,   
 3. Kontynuowanie poprzedniej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika.  
 4. Nawiązywanie kilku stosunków pracy podlegających różnym okresom przechowywania.
 5. Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
 6. Możliwość tematycznego gromadzenia dokumentów.
 7. Rozszerzona dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
 8. Ewidencja czasu pracy.
 9. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji papierowej lub elektronicznej (odpowiednia temperatura i wilgotność).
 10. Czy ewidencję wykonywanych czynności w ramach pracy zdalnej można przechowywać w tym samym miejscu co ewidencję czasu pracy.
 11. Dokumentacja gromadzona w związku z badaniami profilaktycznymi.

 Elektronizacja dokumentacji pracowniczej:

 1. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej (definicja) oraz obowiązki informacyjne pracodawcy z tym związane.
 2. Zniszczenie dokumentacji pracowniczej, w przypadku nieodebrania poprzedniej postaci (prawo czy obowiązek pracodawcy).
 3. Wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji w różnych postaciach jednocześnie (opinie PIP i MRPiPS).
 4. Outsourcing usług związany ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej (czy pracodawca może zlecić to firmie zewnętrznej).
 5. Dokumenty przekazywane przez pracownika, które mogą być obecnie dostarczane elektronicznie i które wymagają potwierdzenia na piśmie. 

Wydawanie dokumentacji pracowniczej oraz kopii tej dokumentacji (lub jej części) osobom uprawnionym:

 1. Sposób doręczania osobom uprawnionym informacji/zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji oraz sposób jej odbioru przez osoby uprawnione,
 2. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionej osoby (co zrobić, jeśli pracownik wielokrotnie występuje o tą samą kopię).

 Monitoring jako forma kontroli pracy zdalnej:  

 1. Instytucja „monitoringu” w Kodeksie pracy.
 2. Czy monitoring może stanowić narzędzie kontroli pracy zdanej.
 3. Jak prawidłowo skonstruować regulacje wewnętrzne dotyczące monitoringu.
 4. Monitoring pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz pomieszczeń sanitarnych.
 5. Wytyczne Prezesa UODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego w pracy.

  Indywidualne konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.