DATA

wrzesień 2022

kwiecień 2022

PROWADZĄCY

Specjalista ds. legislacji z MRiPS

CENA

378 zł

TEMATYKA

1) Praca zdalna – nowe przepisy KP (na co się przygotować )?  

 • zmiana definicji pracy zdalnej,
 • nowe wymogi dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy (treść porozumienia lub regulaminu),
 • uzgodnienie jako podstawa świadczenia pracy zdalnej,
 • rozszerzenie okoliczności polecania przez pracodawcę pracy zdalnej,
 • oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych (ich zmiana w trakcie świadczenia pracy zdalnej – nowe rozwiązania),
 • wycofanie polecenia pracy zdalnej – bardziej sformalizowane,
 • pracownicy uprawnieni do złożenia wiążącego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej (jak go rozpatrzyć ?),
 • wykonywanie pracy zdalnej w przypadku braku zakładowego porozumienia lub regulaminu,
 • obowiązek przekazania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia,
 • możliwość wiążącego wycofania się stron z wykonywania pracy zdalnej,
 • zakaz wypowiadania umowy o pracę oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną,
 • obowiązki pracodawcy, m.in. dostarczenie sprzętu do pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną (np. energii elektrycznej i Internetu) oraz innych kosztów zawartych w aktach zakładowych pracodawcy,
 • obowiązek wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie prywatnego sprzętu przez pracownika,
 • możliwość zastąpienia pokrycia kosztów lub wypłaty ekwiwalentu – wypłatą ryczałtu (sposób ich ustalania),
 • ustawowe wyłączenie opodatkowania kosztów pracy zdalnej,
 • zasady przetwarzania danych osobowych w pracy zdalnej,
 • zasady przeprowadzania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną (czy będzie możliwa kontrola zdalna ?),
 • nowe zasady postępowania w przypadku stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli pracownika (np. dotyczących bhp),
 • obowiązek zapewnienia dostępu do zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników,
 • nowe regulacje dotyczące bhp w pracy zdalnej (współdziałanie pracownika z pracodawcą i odpowiednie stosowanie przepisów KP),
 • ocena ryzyka zawodowego oraz informacja dla pracownika umożlwiająca przystosowanie stanowiska pracy do zasad bhp,
 • możliwość składania wszystkich wniosków pracownika pracującego zdalnie w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • okazjonalna praca zdalna (odrębna forma pracy zdalnej, limit i zasady jej stosowania),
 • co z telepracą? Przepisy przejściowe umożliwiające stosowanie telepracy przez określony czas,
 • kiedy planowane wejście w życie nowych przepisów ?

2) Nowe regulacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika:  

 • przesłanki umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników,
 • obowiązek ustalenia zasad przeprowadzenia takiej kontroli w aktach zakładowych pracodawcy,
 • sposób w jaki pracodawca będzie mógł przeprowadzić taką kontrolę,
 • zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych w trakcie kontroli trzeźwości (okres ich przechowywania),
 • obowiązek niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy w przypadku podejrzenia, że stawił się do pracy po użyciu alkoholu (lub spożywał alkohol w pracy) albo gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu,
 • procedura przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności alkoholu przez policję (na żądanie pracodawcy lub pracownika),
 • możliwość zastosowania przepisów o kontroli trzeźwości do osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • wprowadzenie przez pracodawcę kontroli pracowników na obecność środka działającego podobnie do alkoholu,
 • rozszerzenie przesłanek nakładania kar porządkowych.

3) Obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem ochrony tzw. sygnalisty –  wprowadzenie do przepisów obowiązujących od grudnia 2021 r.:

 • status prawny tzw. sygnalisty (warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia),
 • podmiot, który będzie mógł być tzw. sygnalistą (kto poza pracownikiem?),
 • definicja naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu,
 • zakaz działań odwetowych oraz środki ochrony sygnalistów wykonujących pracę na różnych podstawach prawnych,
 • obowiązek pracodawcy utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych (których pracodawców będzie to dotyczyć?),
 • wymogi jakie będzie musiała spełnić procedura zgłoszeń wewnętrznych,
 • obowiązek pracodawcy prowadzenia rejestru zgłoszeń,
 • kiedy będzie możliwe dokonanie zgłoszenia zewnętrznego 
 • organy uprawnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
 • ujawnienie publiczne (na czym polega i kiedy będzie możliwe?),
 • przepisy karne za naruszenie przepisów ustawy (do 3 lat pozbawienia wolności),
 • data wdrożenia dyrektywy o tzw. sygnalistach a data wejścia w życie ustawy.

Indywidualne konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.