DATA

6 grudnia 2021

 6 grudnia 2021

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

376 zł

TEMATYKA

1.    Obowiązki płatników dotyczące zgłaszania ubezpieczonych
a)    obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną – kod zawodu pracowników i zleceniobiorców.
2.    Opłacanie składek za pracowników,
a)    umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS –  definicja płatnika składek,
b)    umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
c)    przychody zwolnione od składek,
d)    rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
e)    wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em,
3.    Opłacanie składek za zleceniobiorców,
a)    umowa zlecenia z uczniem, studentem,
b)    ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców,
c)    przychody zleceniobiorców zwolnione od składek,
4.    Zbiegi tytułów ubezpieczeń – stan prawny na 2021 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
a)    umowy zlecenia- umowy o pracę,
b)    umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
c)    umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
d)    umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
e)    umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
f)    umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
5.    Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:
a)    wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS,
b)    rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel,
c)    korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,
d)    rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,
e)    rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie podlegania ubezpieczeniom,
f)    jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS,
g)    przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika,
h)    Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego,
i)    Stanowisko organów podatkowych w zakresie kwalifikacji podatkowej i orzecznictwo NSA,
6.    Umowa o dzieło, a składki ZUS:                                                                                        
a)    Nowe obowiązki płatnika związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło od stycznia 2021 r.,
b)    różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
c)    kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,       
d)    wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
e)    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
f)    jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego  po zmianie kwalifikacji prawnej umowy o dzieło na umowę zlecenia,
7.    Opłacanie składek za innych ubezpieczonych
a)    członków rad nadzorczych,
b)    stypendystów sportowych,
8.    Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne   – omówienie zmian
a)    zmiany dotyczące zasiłków,
b)    zmiana zasad dotyczących ustalania okresu zasiłkowego,
c)    skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia,
d)    ustalanie prawa do świadczeń, w związku z COVID-19:
e)    okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
f)    kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
g)    kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
h)    dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
i)    podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku
j)    przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
k)    uzupełnianie wynagrodzenia,
9.    Zasiłki macierzyńskie
a)    za okres urlopu macierzyńskiego
b)    za okres urlopu rodzicielskiego
c)    za okres urlopu ojcowskiego
d)    wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia
10.    Zasiłki opiekuńcze
11.    Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników

a)    składniki miesięczne, kwartalne, roczne
b)    składniki przysługujące do określonego terminu
c)    zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
12.    Odpowiedzi na pytania

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.