DATA

1 luty 2022

7 marca 2022

kwiecień 2022

PROWADZĄCY

Elżbieta Fijor

CENA

388 zł

DATA

1 luty 2022

7 marca 2022

PROWADZĄCY

Elżbieta Fijor

CENA

368 zł

 TEMATYKA

Program szkolenia obejmuje omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:

 •  z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian,
 • przyznawanych na ogólnych zasadach,
 • przyznawanych w związku z COVID – 19.

 Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 Zmiany w zakresie:

 1. ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 2. ustalania okresu zasiłkowego,
 3. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 4. ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 5. ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 6. przepisu przejściowego.

Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:
  • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  • zasiłek macierzyński,
  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • możliwość odroczenia urlopu,
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego praco-dawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
   • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
   • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu.
 4.  Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA.

Uprawnienia rodzicielskie za okres urlopu ojjcowskiego.

Zasiłki opiekuńcze:

1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni)

 • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

2. Zasiłek opiekuńczy (56 dni)

 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Odpowiedzi na pytania

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.