DATA

14 września 2021

18 październik 2021

PROWADZĄCY

Elżbieta Fijor

CENA

368 zł

 TEMATYKA

Aktualności: 

przepisy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – zmiany wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. (Dz.U. poz. 1621) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 Zmiany:

 • w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków,
 • w badaniu okresu zasiłkowego,
 • w wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • ujednolicenie zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 • przepisy przejściowe.

Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,
  • ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:
  • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  • zasiłek macierzyński,
  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • możliwość odroczenia urlopu,
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego praco-dawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców.
 4.  Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
   • za okres urlopu
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
   • za okres urlopu.

 Zasiłki pieniężne przyznawane na ogólnych zasadach.

 1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni):
  • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  • Zasiłek opiekuńczy (56 dni):
   • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • wysokość zasiłku,
   • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
   • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
   • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
   • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
   • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
   • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
   • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
   • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
   • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
   • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
   • zaliczkowa wypłata składnika,
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
   • zmiana wymiaru czasu pracy,
   • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
   • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
  • Odpowiedzi na indywidualne pytania.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

  Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

  Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.