DATA

on line - 6 grudzień 2023

on line –  17 styczeń 2024

on line –  12 luty 2024

PROWADZĄCY

Elżbieta Fijor – praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Centrali ZUS

CENA

476 zł

Aktualności

Zmiana zasad ustalania:

 • podstawy wymiaru zasiłków, gdy pracownik ma jednocześnie zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą,
 • okresu zasiłkowego, po korzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela.

Informacja o:

 • rozporządzeniu MRiPS z 22.03.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków – Dz.U. z 2023 r., poz. 937,
 • projekcie z 12 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – nr wykazu 136,
 • projekcie z 10 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków – nr wykazu 137.

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie:

ustalania prawa i wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Tematyka

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdol-ności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:
  • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  • Zasiłek macierzyński:
   • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   • za okres urlopu rodzicielskiego:
    • możliwość odroczenia urlopu,
    • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
    • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
   • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka, ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   • wysokość zasiłku macierzyńskiego, przypadki, w których zasiłek macie-rzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodziciel-skiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  • za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Zasiłki opiekuńcze:
  1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni):
   • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
   • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  2. Zasiłek opiekuńczy (56 dni):
   • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
  3. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
   • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
   • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
   • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
   • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
   • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
   • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
   • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
   • zaliczkowa wypłata składnika,
   • zmiana wymiaru czasu pracy,
   • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
   • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 5. Odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.