DATA

18 kwiecień 2023

16 maj 2023

14 czerwiec 2023

PROWADZĄCY

Elżbieta Fijor – praktyk, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych od ponad 20 lat. Wieloletni pracownik Centrali ZUS

CENA

476 zł

Tematyka

Aktualności:

Przedstawienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przekazanego 11.01.2023 r. do sejmu

ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH

 Nowe zasady w zakresie:

 1. Składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski.
 2. Wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 3. Wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części.
 4. Postępowania w okresie przejściowym.

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie prawa do świadczeń pieniężnych przyznawanych:

 • na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian
 • przyznawanych na podstawie przepisów o COVID – 19 ( część archiwalna).

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zmiany w zakresie:

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 • ustalania okresu zasiłkowego,
 • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 • przepisu przejściowego.

Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach. 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 • wysokość świadczeń chorobowych,
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:

 • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

Uprawnienia rodzicielskie:

 • Zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • za okres urlopu rodzicielskiego: możliwość odroczenia urlopu, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu, możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu.
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
  • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
  • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
  • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
  • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
  • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  • za okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłki opiekuńcze:

 • Zasiłek opiekuńczy (60 dni):
  • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
  • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego,
 • Zasiłek opiekuńczy (56 dni):
  • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  • wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
 • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
 • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Świadczenia pieniężne w związku z COVID-19 – z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 poz. 679)

Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:

 • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
 • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
 • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
 • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.