DATA

8 luty 2022

14 marca 2022

PROWADZĄCY

Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

386 zł

TEMATYKA

Zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – wprowadzone przez Polski Ład

 1.  Zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski ład od 2022 r.
 2. Zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych.
 3. Nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców.
 4. Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania.
 5. Rozliczanie składek w  przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika.

 Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 1.  Dotyczące wspólników spółek – data podlegania ubezpieczeniom.
 2. Dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia.
 3. Dotyczące naliczania odsetek za zwłokę.
 4. Zmiany w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek.
 5. Nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek.
 6. Obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną – kod zawodu pracowników i zleceniobiorców.
 7. Obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło.

 Składki za pracowników

 1. Definicja pracownika w ustawie systemowej.
 2. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS.
 3. Umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim.
 4. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy.
 5. Definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej.
 6. Umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności.
 7. Przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS.
 8. Odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne.
 9. Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy.
 10. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US.

 Składki za zleceniobiorców

 1. Stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em.
 2. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem.
 3. Opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów.
 4. Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek.
 5. Wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania.
 6. Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek.
 7. Nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym.

 Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 1. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych.
 2. Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie.
 3. Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności.
 4. Osoby pobierające stypendia.

 Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 1. Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług).
 2. Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać.
 3. Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę.
 4. Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

 Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków

 1. Jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana.
 2. konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em.
 3. kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić.
 4. konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em.

 Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych

 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 1. Kiedy składki nie są opłacane.

Rozliczenia z ZUS

 1. Zasady rozliczania wpłat na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS.
 2. Dokumenty składane do ZUS-u.
 3. Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em.
 4. Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki.
 5. Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania.
 6. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof.
 7. Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
 8. Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację.
 9. Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego.

 Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u

 1. Prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli.
 2. Protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia.
 3. Odwołanie od decyzji ZUS. Konsekwencje złożenia odwołania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.