DATA

30 marzec 2023

13 kwietnia 2023

PROWADZĄCY

Andrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

478 zł

TEMATYKA

 Zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich – projekt z 11 stycznia 2023 r.:

 •  nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • nowa stawka przy wypłacie zasiłków za okres macierzyńskiego (81,5%, 70 %),
 • obowiązki płatnika w okresie przejściowym. 
 1. Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. i ich wpływ na rozliczenia podatkowo składkowe.
 2. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować, jakie oświadczenie składa podatnik, podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników:
 • jakie obowiązki ma pracodawca,
 • stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników,
 • nowe zasady stosowania oświadczeń o zwolnieniach podatkowych,
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika,
 • rozliczenie na liście płac pracownika seniora którego przychód przekracza limit 85 528 zł,
 1. Nowy PIT 2 i zasady jego składania:
 • ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 2023,
 • naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna,
 • naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów – zmiany od 1 lipca 2022 r. i ich konsekwencje na rozliczenia od 1 stycznia 2023 r.
 1. Naliczanie składek na PPK:
 • za kogo naliczamy składkę na PPK,
 • jak naliczać składki na PPK za osobę, która była uczestnikiem złożyła deklarację rezygnacji i ponownie składa wniosek o naliczanie składek,
 • w jakim terminie należy dopisać do umowy o prowadzenie nowo zatrudnionego pracownika (zleceniobiorcę)
 • podstawa do naliczania składki na PPK,
 • kiedy powstaje u pracownika przychód z racji opłacania składki na PPK
 • składka na PPK na liście wynagrodzeń
 • składka podstawowa, obniżona, podwyższona – zasady naliczania i stosowania,
 • zwrot pracownikowi (zleceniobiorcy) naliczonej składki,
 • czy należy płacić składki za okres wsteczny, gdy został popełniony błąd i składka nie była opłacana,
 • konsekwencje nie opłacania składki dla pracodawcy
 • rezygnacja z PPK przez ubezpieczonego w trakcie miesiąca, a naliczanie składki na PPK
 • składka na PPK po ustaniu zatrudnienia,
 1. Składki za pracowników, zleceniobiorców.
 2. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń w przypadku gdy ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń.
 3. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – interpretacje ZUS:
 • najczęściej występujące zwolnienia od składek,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy, odszkodowania,
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP,
 • ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi,
 • ubiór roboczy,
 • posiłki i napoje dla pracowników,
 • diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu),
 • ryczałty za jazdy lokalne
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 1. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek.
 2. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.
 3. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę.
 4. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego.
 5. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac.
 6. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, w sytuacji powstania nadpłaty niedopłaty.
 7. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy pracodawca można odzyskać nienależne wypłacone wynagrodzenie – rozliczenie z US i ZUS.
 8. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń, niedopłata, nadpłata składek.
 9. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego.
 10. Odpowiedzi na pytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 •  uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.