DATA

24 września 2021

27 października 2021

listopada 2021

PROWADZĄCY

Anadrzej Radzisław – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych wieloletni, pracownik ZUS

CENA

366 zł

TEMATYKA

Projektowane zmiany w ustawie zasiłkowej

 • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą,  skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą,  skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
 • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
 • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjneg., zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
 • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur
 • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów
 • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków
 • zmiany w ustawie wypadkowej.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • dotyczące wspólników spółekdotyczące wspólników spółek,
 • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia,
 • dotyczące naliczania odsetek za zwłokę,
 • zmiany w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek,
 • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.:

 • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszaniakilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszani,
 • stosowanie wyłączeń,
 • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego.

Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.:

 • obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych za pracowników i zleceniobiorców kodów zawodów i specjalności.

Przychody zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na podstawie interpretacji ZUS:

 • omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek

Rozliczenia z ZUS-em

 • składki za zleceniobiorców jak rozliczać, jak korygować,składki za zleceniobiorców jak rozliczać, jak korygować,
 • nadpłata jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą,
 • niedopłata jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jak odzyskać składki od ubezpieczonego,
 • korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 • składki na FP i FGŚP.

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: szkolenie w formule online na platformie clickmeeting.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 10:00 – 15:00.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe wysyłane w dniu szkolenia w formacie pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą.

Kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy do Państwa indywidualny link do zajęć.